Co je absolutní malba?

Ve výtvarném umění každé dílo žije ze smyslových dojmů. Přece však není reprodukcí smyslových dojmů. Je spíše pozorujícím myšlením. „Myšlení“ může znamenat mnohé: např. umění přesvědčit, provokovat, manipulovat za určitým účelem. Je-li umělecké dílo tímto, pak je jeho úkolem především zapůsobit na diváka, ovlivnit ho. Dílo chce u diváka něčeho docílit.
Je podřízeno nějakému účelu.
Absolutní malba však nechce u diváka něčeho docílit. Je pak namísto toho možné říci, že jí jde o skutečnost, o níž máme zkušenost, o „objekt“? Je jeho věrným zpodobením? Ano, ale také ne. Nejde jí o skutečnost, tak jako jde o skutečnost fyzice nebo filosofii (např. hovoří-li se o esenci věcí nebo o tom, co o nich můžeme vědět). Absolutní malbě jde o skutečnost, jak se vyjadřuje v umění, nebo lépe řečeno: jak je v umění.
Malíř vidí strom a maluje. Přece však neomalovává strom. Také neomalovává dojmy, které má při pozorování stromu. V obou případech by jeho umění nebylo vpravdě myslící pozorování – nebylo by vpravdě svobodné. Pozorování stromu spíše ukazuje tomu, kdo je jako umělec provádí, uměleckou pravdu, do níž může být uloženo všechno to, co do malby zasahuje (nálada, perspektiva pozorovatele, povaha pozorovaného atd.), aniž by se proto malba musela stát psychologickou, estetizující, politickou atd. V absolutní malbě není umění médiem zpodobování, nýbrž umění samo je předmětem.
Oscar Wilde říká, že nikoli umění napodobuje přírodu, nýbrž příroda umění. Malíř vidí strom a maluje. Jeho malba přesto není prostředkem ke zpodobení stromu. Nýbrž pozorování stromu je médiem jeho umění.

Holger Gutschmidt

Was ist absolute Malerei?

Jedes Werk der bildenden Kunst lebt von den Eindrücken der Sinne. Doch ist es deshalb nicht etwa Wiedergabe von Sinneseindrücken. Es ist vielmehr denkende Betrachtung. „Denken“ kann manches bedeuten: z.B. Überredungsabsicht, Provokationslust, Manipulationszweck. Wenn es solches bedeutet, dann hat das Werk vor allem die Aufgabe, auf den Betrachter einzuwirken, ihn zu beeinflussen. Das Werk will beim Betrachter etwas erreichen. Es untersteht einem Zweck.
Absolute Malerei will beim Betrachter aber nichts erreichen. Kann man jedoch vielleicht sagen, daß es ihr dann um die erfahrene Wirklichkeit, das „Objekt“, geht? Ist sie eine getreue Weise seiner Darstellung? Ja und auch wieder nein. Es geht ihr nicht um die Wirklichkeit, wie es der Physik oder der Philosophie um die Wirklichkeit geht (etwa um die Essenz der Dinge oder um das, was wir von ihnen wissen können). Der absoluten Malerei geht es um die Wirklichkeit, wie sie sich in der Kunst ausdrückt oder besser: wie sie in der Kunst ist.
Der Maler sieht einen Baum, und er malt. Doch malt er nicht den Baum ab. Er malt auch nicht die Impressionen, die er beim Betrachten des Baumes hat, ab. In beiden Fällen wäre seine Kunst nicht wahrhaft denkende Betrachtung, nicht wahrhaft frei. Die Baum-Betrachtung zeigt vielmehr demjenigen, der sie als Künstler vollzieht, eine künstlerische Wahrheit, in die alles, was in diese Betrachtung hineinspielt, aufgespeichert sein kann (Stimmung, Perspektive des Betrachters, Physis des Betrachteten usw.), die aber deshalb noch keine psychologische, ästhetische, politische usw. Malerei ist. In der absoluten Malerei ist die Kunst nicht ein Medium der Darstellung, sondern sie ist selber der Gegenstand.
Oscar Wilde sagt, daß nicht die Kunst die Natur nachahmt, sondern die Natur die Kunst. Die Maler sieht einen Baum, und er malt. Doch sein Gemälde ist nicht das Darstellungsmittel des Baumes. Sondern die Erfahrung des Baumes ist das Medium seiner Kunst.

Holger Gutschmidt